சென்னை புத்தகக் கண்காட்சி

சென்னை புத்தகக் கண்காட்சியில் நமது நம்பிக்கை மாத இதழ், முந்தைய இதழ்களின் தொகுப்புகள்,சந்தா செலுத்தும் வசதியுடன் ஸ்டால் எண் 24 & 25ல்
உள்ளன. என் புத்தகங்களும் கிடைக்கும்.விஜயா பதிப்பகம் மற்றும் ஈஷா ஸ்டால்களில் என் புத்தகங்கள் கிடைக்கும்