எழிலேயென் அபிராமியே-2புகைப்படத்தை புகைப்படம் எடுத்தவர் இசைக்கவிமுச்சந்தி நடுவிலொரு மலர்வீழ்ந்த தருணமந்த
 மென்காற்று பதறிடாதோ
உச்சரிக்கும் சிறுமழலை ஒலிமிழற்ற வாணியின்
உயிர்வீணை அதிர்ந்திடாதோ
பச்சைமயில் கால்மாற்றி பூந்தோகை விரிக்கையில்
பொன்னம் பலம் மிளிருமே
உச்சம்நான் தொடும்நேரம் உள்ளபடி மலைச்சிகரம்
ஓரங் குலம்வளருமே
அச்சமிலை அழுகையிலை அத்தனைக்கும் ஏற்பாடு
அன்றைக்கே செய்துவைத்தாய்
இச்சையுடன் சிவன்பார்க்க இருவிழிகள் மண்பார்க்கும்
எழிலேயென் அபிராமியே

 வீசுமொரு கவரியுடன் விதம்விதமாய் உபசாரம்
   விருப்பமுடன் ஏற்றவள் நீ
 தேசுசுகனல் ஐந்தினிடை திகழுமருட் கனலாக
 தூயதவம் நோற்றவள் நீ
 பேசுமருள் வேதங்கள் போயடைய முடியாத
பெற்றியெலாம் சேர்த்தவள் நீ
ஆசையுடன் தொழுகின்ற அடியார்கள் பக்தியின்முன்
ஆர்வமாய்த் தோற்றவள் நீ
ஏசிவரும் பகைவர்முனம் ஏழுலகும் ஆளும்நிலை
யாவும்தரப் பூத்தவள் நீ
ஊசிமுனை பக்தியையும் ஊதிப்பெரி தாக்குகிற
உயிரேயென் அபிராமியே


காடுகரை சேர்ப்பதுவும்  காசுபணம்  பார்ப்பதுவும்
கடைக்கண்கள் பார்த்ததாலே
மேடுபள்ளம் யாவினிலும் மேலேறி வந்ததுவும்
மாதுமனம் வைத்ததாலே
சூடும்புகழ் யாவையுமே சேருகிற நல்லவிதம்
சுந்தரியாள் தந்ததாலே
தேடும்வினை யாவையுமே தீர்ந்துபொடி யாவதுமுன்
திருக்கோயில் வந்ததாலே
ஏடுபெயர் சொல்லுவதும் மேடைகளில் வெல்லுவதும்
ஈகையென நீதந்ததே
தோடுதனை நிலவாக்கி நாடகங்கள் ஆடவந்த
தமிழேயென் அபிராமியே