கருப்பாயி என்றால்....

கருப்பாயி என்றால் கறுப்பென்றா அர்த்தம்?
கருப்பையிலே கொண்டாள் ககனம்- சிரிப்பாலே
மின்னல் உருவாக்கி மேக மெனப் பொழிவாள்
பின்னலிட்ட பிச்சியைப் பற்று

கோடை வருங்கால் குளிர்மழையும் ஆவாளே
மேடை வருங்கால் மனம்நிறைவாள் -ஜாடையில்
எந்தவொரு பெண்ணும் இவளோ எனும்படிக்கு
வந்துநிற்கும் பெண்ணை வழுத்து

கண்கள் விடுகதையாம் கால்களோ காவியமாம்
வண்ணச் சிறுகதையாம் வஞ்சியிடை-எண்ணிலொரு
நாவல் பழநிறத்து நாயகியாம் சாமளையாள்
காவலென்று வந்த கனிவு

தின்னும் கனிக்குள்ளே தேவி விதைவைத்தாள்
சின்ன மழலைக்குள் சொல்வைத்தாள்- கன்னியவள்
உன்னில் எதைவைத்தாள்? என்னில் எதைவைத்தாள்?   
தன்னையே வைத்தளித் தாள்.