தனித்தனி இல்லைபெரிதாய் எதையும் சொல்வதற்கில்லை
பெரிதென எதையும் சொல்வதுமில்லை
சிறிதாய் எதுவும் தோன்றவுமில்லை
சிறுமையும் பெருமையும் அவரவர் எல்லை

பொதுவாய் எதையும் சொல்வதற்கில்லை
பொதுவெனசொல்பவை பொதுவும் இல்லை
நதிநிலம் கடலெதும்நமக்கென இல்லை
நாமில்லாமலும் நதிநிலம் இல்லை

விரல்களுக்குள்ளே வித்தைகள் இல்லை
வித்தையில்லாத விரல்களும் இல்லை
நிரல்களை நம்பி நிமிடங்கள் இல்லை
நிகழ்கணம் இருக்கையில் நிமிடங்கள் இல்லை

எவரும் எதையும் மாற்றுவ தில்லை
எவருக்கும் எதுவும் மாறுவ தில்லை
தவறோ சரியோ தொடருவதில்லை
தவறும் சரியும் தனித்தனி இல்லை