சூர்ய குண்டம்

          
சூர்ய குண்டம் சூர்ய குண்டம்
சூர்ய குண்டம் சூர்ய குண்டம்


கங்கையுடன் காவிரியும் சங்கமமாய் பொங்கும்

எங்குமுள்ள தீர்த்தங்களும் இங்குவந்து தங்கும்

வானமழை வந்துவந்து தேனமுதம் சிந்தும்

ஞானியெங்கள் சத்குருவும் தந்தருளும் குண்டம்


சூர்ய குண்டம் சூர்ய குண்டம்
சூர்ய குண்டம் சூர்ய குண்டம்மூழ்கவரும் யாவருக்கும் நன்மைதரும் லிங்கம்

பாதரசம் சக்திதரும் தூயரச லிங்கம்

ஏழுலகும் காணவரும் காட்சியிந்த குண்டம்

தீர்த்தமென்னும் அற்புதத்தின் சாட்சிசூர்ய குண்டம்சூர்ய குண்டம் சூர்ய குண்டம்

சூர்ய குண்டம் சூர்ய குண்டம்தத்ததிமி தோம்திதிமி தாளமிடும் வண்ணம்

சக்திமிகும் தாண்டவமாய் சலசலக்கும் குண்டம்

நித்தம்நித்தம் தேடிவந்து நாமிறங்கும் குண்டம்

தேகநலம் ஞானநலம் தந்தருளும் குண்டம்


சூர்ய குண்டம் சூர்ய குண்டம்
சூர்ய குண்டம் சூர்ய குண்டம்ஞானவாசல் திறந்துவைக்கும் தியானலிங்கம் இங்கே

தியானவிதை முளைக்கவைக்கும் தீர்த்தகுண்டம் இங்கே

ஊனுடம்பின் உள்ளிருக்கும் தேன்துளியைத் தொடலாம்

ஆனவினை தீர்ந்திடவே யாருமிங்கு வரலாம்