நவராத்திரி கவிதைகள் .................5

 அபிராமியும்....
அபிராமி பட்டரும்.....


அர்ச்சகர் மரபில் வந்தவன்தான் -அன்னை
ஆட்கொள்ளப் போவதை அறியவில்லை
பிச்சியின் பக்தியில் பித்தேறி -வந்த
போதை சிறிதும் தெளியவில்லை
உச்சி வரையில் ஜோதியொன்று-விசை
உந்திச் சென்றதில் சுருண்டுவிட்டான்
நிர்ச்சல நிஷ்டையில் ஆழ்ந்தபடி-அவன்
நியமங்கள் எல்லாம் கடந்துவிட்டான்

செருகிய கண்கள் திறந்துவிட்டால்-அதில்
செக்கச் செவேலெனத் தீயிருக்கும்
பெருகிய பக்திப் பரவசத்தில் -ஒரு
புன்னகை நிலையாய் பூத்திருக்கும்
அருகில் இருந்தவர் உணரவில்லை-அவர்
அகமோ உயிரோ மலரவில்லை
ஒருவகை போதையின் விளைவென்றே-அவர்
உளறலை இவனும் அறியவில்லை


சுந்தரி பாதத்தில் லயித்தபடி-எங்கள்
சுப்பிரமணியன் சுகித்திருந்தான்
அந்தரி அழகி அபிராமி -என்றே
அழுதும் சிரித்தும் ஜெபித்திருந்தான்
வந்தது மன்னனாம் இவனறியான்-அவர்
வினவிய திதியும் இவனறியான்
அந்தமில் நிலவொன்றே அறிந்ததனால்-இவன்
அன்று பவுர்ணமி என்றுவிட்டான்

கடலில் அமாவா சைக்கெனவே-தலை
குளித்து வந்தவன் சரபோஜி
கடவூர்க்காரி சந்நிதியில் -இந்தக்
கூத்தினைக் கண்டதும் குமுறிவிட்டான்
சுடராய் நிலவு வரவிலையேல்-இவன்
சிரத்தைக் கொய்க எனவுரைக்க
இடரே அறியா அவள்பிள்ளை-மெல்ல
இருகண் திறந்தபின் நிலையறிந்தான்
உதித்தாள் நெஞ்சினில் அபிராமி-அவள்
உறுதுணை இருக்கையில் ஏதுபயம்
விதிப்பார் ஆணைகள் விதியாமோ-அவள்
வண்ணத் திருவடி தானபயம்
துதித்தே பாடிய அந்தாதி-அதில்
துள்ளிச் சிரித்தது தமிழழகு
கதியே அருள்வாய் எனத்தொழுதான் -அவன்
கண்களில் நிறைந்தது அவளழகு

கொற்றவன் தூரத்தில் காத்திருக்க-எங்கும்
கடவூர்க்காரர்கள் சூழ்ந்திருக்க
முற்றிய இருளின் வானத்தில் -அன்னை
மோகனத் திருவுரு எழுந்ததடா
ஒற்றைத் தாடங்கம் விட்டெறிந்தாள்-அங்கே
உருண்டு திரண்டது முழுநிலவு
பற்றிய பக்தன் ஒருவன்மட்டும்-விண்ணில்
பார்த்தது மொத்தம் இருநிலவு!

மன்னன் கால்களில் விழுந்ததுவும்-வந்த
மனிதர்கள் விம்மித் தொழுததுவும்
இன்னும் அங்கே நடந்ததுவும்-அவன்
ஏதும் அறியக் கூடவில்லை
அன்னையின் தரிசனம் அமைந்ததிலே-உளம்
அனலிடை மெழுகாய்க் கரைந்ததிலே
என்னென்ன என்னென்ன பாடுகிறான் -அவன்
எங்கும் அவள்முகம் காணுகிறான்

பட்டர் எனும்பெயர் சூட்டியவர்-அவன்
பக்தியின் ஆழம் உணர்ந்து கொண்டார்
சட்டம் பேசிய மன்னவரோ-அவன்
சந்ததிக்கே பெரும் மான்யம்தந்தார்
முட்டி அழுதது ஒருகன்று-பால்
முழுநிலவானது வானத்தில்
கட்டி அமுதமாம் அவன்கவிதை-அவள்
கருணையைப் பேசுது கானத்தில்