போகன்வில்லா

தொட்டிக்குள் இருக்கும் பாதுகாப்பை அசல் தாவரங்கள் அங்கீகரிப்பதில்லை.
போகன்வில்லாவுக்கு ஏனோ இது புரிவதில்லை
கொட்டிவைத்த மண்ணுக்குள் காலூன்றி நிற்பது மண்கிழிக்கும்
 வித்தையில்லை
போகன்வில்லாவுக்கு ஏனோ இது புரிவதில்லை
பூவா இலையா என்று புரியாமல் இருப்பதொன்றும் பெருமையில்லை.
போகன்வில்லாவுக்கு ஏனோ இது புரிவதில்லை
பூக்காமல் காய்க்காமல் கனியாமல் உயிர்ப்பற்று உயிர்தரித்தல் தாவர தர்மமில்லை
போகன்வில்லாவுக்கு ஏனோ இது புரிவதில்லை
புதராகவும் மண்டாமல் மரமாகவும் திமிராமல் கணக்குப் போட்டு கவிவதில் சாரமில்லை
போகன்வில்லாவுக்கு ஏனோ இது புரிவதில்லை
கூர்க்காக்களின் விறைத்த சட்டைநுனி மட்டும் ஸ்பரிசிக்கும் செடியாய் இருப்பதில் அர்த்தமில்லை
போகன்வில்லாவுக்கு ஏனோ இது புரிவதில்லை
கத்திரிக்கோல்களின் கட்டுக்குள் கிடந்தபடி தன்னை கற்பகவிருட்சமாய் கருதுவது சரியில்லை
போகன்வில்லாவுக்கு ஏனோ இது புரிவதில்லை
வெயிலோ மழையோ தெரியாமல் செயற்கைக்  குளிரில் விறைத்து நிற்பதன்பெயர் செடியில்லை
போகன்வில்லாவுக்கு ஏனோ இது புரிவதில்லை
நிழல்தரத் தெரியாமல் நிமிரவும் முடியாமல் நிற்பதற்குப் பெயர் மரமில்லை
போகன்வில்லாவுக்கு ஏனோ இது புரிவதில்லை
காட்டு விருட்சங்களின் அசைவுகளுக்கு நிகராய் தன்னைக் கருதும் திமிரில் அழகில்லை
போகன்வில்லாவுக்கு தான் போகன்வில்லா என்றே தெரியவில்லை