காருண்ய ரூபம் கணபதிகாரியம் தொடங்கிட கணபதி-இங்கு
                                          காலத்தின் அதிபதி கணபதி
                                         சூரிய உதயம் கணபதி-திரி
                                         சூலியின் மடியில் கணபதி

                                         ஓமெனும் வடிவம் கணபதி-நாம்
                                         ஓதிடும் மந்திரம் கணபதி
                                          பூமியில் எதுவும் கணபதி-நல்ல
                                          பூசனைப் பிரியன் கணபதி

                                        மூலைக்கு மூலை கணபதி-இங்கு
                                        மூலத்தின் மூலம் கணபதி
                                        நீலியின் காவல் கணபதி-நல்ல
                                        நிதர்சன தெய்வம் கணபதி

                                       எளிவந்த இறைவன் கணபதி-நம்
                                       எதிர்வரும் தெய்வம் கணபதி
                                       ஒளிகொண்டு வருவான் கணபதி-நம்
                                        உளந்தனில் அமர்வான் கணபதி

                                       தந்தம் ஒடித்தவன் கணபதி-இங்கு
                                       தன்னைத் தருபவன் கணபதி
                                       பந்தம் அறுப்பவன் கணபதி-நல்ல
                                       பக்தியில் திளைப்பவன் கணபதி

                                      மேருவில் எழுதிய கணபதி-நல்ல
                                      மேதைமை தருபவன் கணபதி
                                      காருண்ய ரூபம் கணபதி-நம்
                                      கண்களில் தெரிபவன் கணபதி